Kết quả hoạt động năm 2013
Đóng

STT

Tên đơn vị

Tổng số tiền
trong HĐ

Số tiền đã
thanh toán

Ghi chú

1

Công ty CP Khánh Tân

10,580,000

7,980,000

Quý 3 không làm

2

Công ty TNHH MTV rong biển trí tuệ Việt KH

13,200,000

13,200,000

 

3

Công ty CP đường Ninh Hòa

21,000,000

21,000,000

 

4

Công ty CP phụ liệu may Nha Trang

25,920,000

25,920,000

 

5

Công ty CP giấy Rạng Đông

2,520,000

2,520,000

 

6

Công ty CP du lịch khoáng nóng NT Seafood F17

5,840,000

5,840,000

 

7

Công ty CP Nha Trang Seafood F17

26,400,000

31,380,000

 

8

Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 4

1,336,364,000

267,245,300

1,069,000đ  năm 2013 tiếp tục

9

Công ty TNHH ngọc trai Việt Nam

5,730,000

5,730,000

 

10

DNTN Thanh Khuê

4,240,000

4,240,000

 

11

Công ty CP KCN Suối Dầu

17,560,000

17,560,000

 

12

Công ty CP du lịch Long Phú

7,200,000

7,200,000

 

13

CN công ty xi măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền CR

33,160,000

33,160,000

 

14

Phân Viện thú y Miền Trung

7,240,000

7,240,000

 

15

Công ty CP cà phê Hoàng Tuấn

4,360,000

4,360,000

 

16

Chi cục BVMT

174,713,000

156,508

 

17

Phòng TNMT Diên Khánh

760,000

760,000

 

18

Công ty TNHH Nhị Phi

1,740,000

1,740,000

 

19

Công ty CP Vinpearl

51,913,000

51,913,000

 

20

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm MT

67,670,000

67,670,000

 

21

Ban quản lý KKT Vân Phong

9,970,000

9,970,000

 

22

CN công ty TNHH TM & DV Toàn Thịnh

4,260,000

4,260,000

 

23

Thanh tra Sở TNMT Khánh Hòa

22,399,500

22,399,500

 

24

Thanh tra Sở TNMT Khánh Hòa

10,950,000

10,950,000

 

25

CCBVMT

36,063,500

36,063,500

 

 

Tổng cộng:

1,901,753,000

660,457,808