Sinh hoạt học thuật BM.CNKTTS 12.2013
Đóng
SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 12.2013

- Thời gian: 14h, ngày 30/12/2013

- Địa điểm: Văn phòng bộ môn Công nghệ Khai thác Thủy sản

- Chủ đề:

+ Góp ý đề cương học phần 'quản lý hậu cần nghề cá'- Báo cáo Phạm Văn Thông

+ Phương pháp học và đánh giá theo học chế tín chỉ : Báo cáo Nguyễn Trọng Thảo - Nguyễn Duy Toàn