Tài liệu sinh hoạt học thuạt 12.2013
Đóng
1. Đánh giá Quá trình học tập theo hệ tín chỉ của HP Kỹ thuật khai thác thủy sản của chuyên ngành Kinh tế và quản lý nghề cá. BCV Nguyễn Duy Toàn   

2. Đánh giá Quá trình học tập theo hệ tín chỉ của HP khai thác thủy sản của chuyên ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản –Khoa Thủy sản – ĐH Nông Lâm Huế. BCV Nguyễn Trọng Thảo 

3. Xây dựng chương trình HP “Quản lý hậu cần nghề cá” thuộc CTĐT ngành Quản lý TS. BCV Phạm Văn Thông