Tài liệu sinh hoạt học thuật tháng 01.2014
Đóng
1. Khả năng chuyển đổi cơ cấu nghề lưới rê thu ngừ tại TP. Nha Trang – Khánh Hòa. BCV Nguyễn Duy Toàn    
 
2. Tạo mục lục, danh mục hình, danh mục bảng tự động. BCV Nguyễn Văn Nhuận 

3. Giải pháp làm việc nhóm qua mạng. BCV Phạm Văn Thông