THÔNG BÁO HỌP BM THÁNG 9-2015
Đóng
Thời gian: 8 giờ ngày 16/6 (thứ 5).

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Công nghệ Khai thác Thủy sản.

Nội dung:

1. Xét hoàn thành tập sự cho GV Phạm Khánh Thụy Anh.

2. Dự kiến kế hoạch GD học kỳ 1 NH 16-17 và Chương trình ĐT cập nhật.

3. Xét đánh giá HĐGV của GV (nếu có).

4. Chuẩn bị công tác tổng kết năm học.

Trân trọng thông báo!