Kế hoạch công tác BM
Đóng
  
Kế hoạch công tác bộ môn 3-2015
Đóng
Bộ môn Công nghệ Khai thác Thủy sản thông báo đến toàn thể giáo viên và cán bộ liên quan về kế hoạch họp bộ môn như sau:

- Lúc 8 giờ ngày 6/6/2016 (thứ 2)

- Địa điểm: VP Bộ môn CNKTTS

- Nội dung: 

1. Nghiệm thu cấp BM tài liệu tham khảo " Nghề câu vàng khai thác mực"

2. Thông qua đề cương thực tập cơ sở ngành Quản lý thủy sản để chuẩn bị triển khai trong KH tới cho lớp 55QLTS

Trân trọng thông báo!