Đóng
Hình ảnh hoạt động
Đóng
Tin tức Công đoàn Viện
Đóng
Làm theo lời Bác
Đóng
 
Đóng

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN

 

TT

Họ và tên công đoàn viên

Chức vụ

Ghi Chú 

1

Nguyễn Trọng Thảo

Công đoàn viên

 BM Khai Thác

2

Nguyễn Trọng Lương

P.Chủ tịch CĐ bộ phận Viện

BM Khai Thác 

3

Nguyễn Y Vang

Chủ tịch công đoàn Viện

BM Hàng Hải 

4

Trần Đức Phú

Công đoàn viên

 BM Hàng Hải

5

Phạm Văn Thông

Công đoàn viên

BM Khai Thác 

6

Nguyễn T. Thanh Thảo

Ủy viên

Viện

7

Nguyễn Trọng Thái

Công đoàn viên

Viện

8

Nguyễn Đức Sĩ

Công đoàn viên

BM Hàng Hải 

9

Phan Xuân Quang

Công đoàn viên

BM Hàng Hải 

10

Nguyễn Quốc Khánh

Công đoàn viên

BM Hàng Hải

11

Vũ Như Tân

Công đoàn viên

BM Hàng Hải

12

Nguyễn Văn Nhuận

Công đoàn viên

BM Khai Thác 

13

Nguyễn Viết Hùng

Công đoàn viên

Viện

14

Lê Duy Khánh

Công đoàn viên

Viện

15

Nguyễn Minh Phương

Công đoàn viện

Viện 

16

Nguyễn Ngọc Hạnh

Công đoàn viên

BM Hàng Hải