Ngành tuyển sinh

Trường Đại học Nha Trang hiện tuyển sinh ở 10 ngành trình độ tiến sĩ và 19 ngành trình độ thạc sĩ:

TT.

Văn bằng

Chương trình

Mã số

TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1

Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

9620301

2

Tiến sĩ Khai thác thủy sản

Khai thác thủy sản

9620304

3

Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực

Kỹ thuật cơ khí động lực

9520116

4

Tiến sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản

9540105

5

Tiến sĩ Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

9540104

6

Tiến sĩ Kỹ thuật tàu thủy

Kỹ thuật tàu thủy

9520122

7

Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

9540101

8

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

9340101

9

Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

9520103

10

Tiến sĩ Kinh tế và quản lý tài nguyên biển

Kinh tế và quản lý tài nguyên biển

9310109

11

Tiến sĩ Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

9420201

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1

Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

8540101

2

Thạc sĩ Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

8540104

3

Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản

8540105

4

Thạc sĩ Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

8420201

5

Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

8520103

Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt

Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí chế tạo

-

6

Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực

Kỹ thuật cơ khí động lực

8520116

7

Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Kinh tế phát triển

8310105

8

Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế

8340410

9

Thạc sĩ Khai thác thủy sản

Khai thác thủy sản

8620304

10

Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

8620301

11

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

8340101

12

Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

8480201

13

Thạc sĩ Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

-

14

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh và du lịch (Pháp ngữ)

-

15

Thạc sĩ Kế toán

Kế toán

8340301

16

Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

8810103

17

Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật ô tô

8520130

18

Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

Kỹ thuật tàu thủy

8520122


 
Xem thông tin chi tiết về tuyển sinh tại đây.

Thông tin liên hệ

Đơn vị phụ trách: Phòng Đào tạo Sau Đại học

Phòng Đào tạo Sau Đại học có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, gọi chung là đào tạo sau đại học (SĐH).

Liên hệ