Search

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

I. Văn bản Nhà nước

1. Quyết đinh: Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

2. Thông tư 04: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

3. Thông tư 06: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo đục và Đào tạo

4. Quyết định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chửc danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miên nhiêm chức danh giáo sư, phó giáo sư

II. Văn bản hướng dẫn 

  1. Công văn số 98/HĐGSNN ngày 27/6/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2022
  2. Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/7/2022 của Hội đồng GSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022
  3. Công văn số 37/HĐGSNN ngày 01/04/2024 của Hội đồng GSNN về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024
  4. Công văn số 44/HĐGSNN về việc giới thiệu ứng viên tham gia HĐGS nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 và HĐGS ngành, liên ngành năm 2024.
  5. Công văn số 54/HHĐGSNN ngày 13/5/2024 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024
  6. Công văn số 60/HĐGSNN- Văn phòng ngày 21/5 về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đối với các ứng viên năm 2024
  7. Công văn số 61/HĐGSNN-VP ngày 21/5/2024 về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đối với các HĐGS cơ sở năm 2024
  8. Công văn số 65/HĐGSNN ngày 28/5/2024 về việc kê khai hồ sơ điện tử và Bản  đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, pGS năm 2024

Thông tin cơ cấu - Hoạt động