Quy tắc ứng xử

 1. Thực thi nhiệm vụ với lòng yêu nghề, quý người.
 2. Không ngừng học hỏi và sáng tạo.
 3. Làm việc chuyên nghiệp, trung thực, tận tâm, với ý thức trách nhiệm cao.
 4. Chân thành, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc và cuộc sống.
 5. Tự giác thực hiện và tích cực xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong làm việc và sinh hoạt.
 6. Gương mẫu thực hiện và góp phần tuyên truyền pháp luật, các quy định của Nhà trường.
 7. Hành động với ý thức là thành viên của ngôi nhà chung Đại học Nha Trang.
In

 1. Kính trọng và lễ phép với thầy cô giáo, cán bộ viên chức và người lao động.
 2. Học tập chuyên cần, tự giác, sáng tạo; tích cực tham gia các hoạt động tập thể và phục vụ cộng đồng.
 3. Trung thực trong học tập, thi – kiểm tra và nghiên cứu khoa học.
 4. Chân thành, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ bạn trong học tập và cuộc sống.
 5. Tự giác thực hiện nếp sống văn minh, có ý thức bảo vệ của công, sống giản dị và tiết kiệm.
 6. Gương mẫu thực hiện và góp phần tuyên truyền pháp luật, các quy định của Nhà trường và địa phương.
 7. Luôn ý thức giữ gìn uy tín của bản thân và Nhà trường trong mỗi lời nói và hành động.
In