Quy tắc ứng xử

  1. Thực thi nhiệm vụ với lòng yêu nghề, quý người.
  2. Không ngừng học hỏi và sáng tạo.
  3. Làm việc chuyên nghiệp, trung thực, tận tâm, với ý thức trách nhiệm cao.
  4. Chân thành, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc và cuộc sống.
  5. Tự giác thực hiện và tích cực xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong làm việc và sinh hoạt.
  6. Gương mẫu thực hiện và góp phần tuyên truyền pháp luật, các quy định của Nhà trường.
  7. Hành động với ý thức là thành viên của ngôi nhà chung Đại học Nha Trang.