Danh sách dự kiến nâng bậc lương trước hạn năm 2022

  • 13/12/2022

Thực hiện Quy chế nâng bậc lương trước hạn (ban hành kèm theo Quyết định số 1489/QĐ-ĐHNT ngày 19/11/2019), Hội đồng xét nâng lương của Trường đã xem xét và thông qua danh sách nâng bậc lương trước hạn năm 2022 gồm 20 viên chức và người lao động (xem Danh sách chi tiết)

Các ý kiến phản hồi của viên chức và người lao động trong Trường (nếu có) xin gửi đến Phòng TC-NS trước 17g00 ngày 15/12/2022 để tổng hợp và báo cáo Hội đồng xem xét.

Kính mong sự quan tâm của VC và NLĐ.