Danh sách ứng viên đề nghị Hội đồng GS Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS 2021

  • 04/12/2021

Ngày 02 tháng 12 năm 2021, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở năm 2021 của Trường Đại học Nha Trang đã họp xét đối với các ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2021. Trường Đại học Nha Trang công bố kết quả họp xét của Hội đồng, gồm có các ứng viên sau được đề nghị Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS/PGS:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

GS/PGS

1

Đặng Thúy Bình

PGS

Sinh học, Thủy sinh vật học

Trường ĐH Nha Trang

9/9/9

2

Nguyễn Thế Hân

PGS

Công nghệ TP, CN chế biến thủy sản

Trường ĐH Nha Trang

9/9/9

3

Mai Thị Tuyết Nga

PGS

CNTP, Đảm bảo chất lượng và ATTP

Trường ĐH Nha Trang

9/9/9

4

Nguyễn Văn Tặng

PGS

Công nghệ TP, Công nghệ thực phẩm

Trường ĐH Nha Trang

9/9/9