Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường Đại học Nha Trang

  • 16/08/2022

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường Đại học Nha Trang

                 (Hội đồng sẽ gửi thông báo kết quả thi qua địa chỉ email của từng thí sinh)