Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp Bộ từ năm 2023

  • 30/04/2022

    Thực hiện công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 (danh mục đề tài tuyển chọn kèm theo), Phòng KH&CN xin gửi đến Quý đơn vị thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2023. 

    Chi tiết về thông báo, danh mục các đề tài và các biểu mẫu vui lòng tham khảo các file đính kèm.

    Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài được đóng thành quyển gồm có: 

       1. Thuyết minh đề tài - Mẫu 1 (Kèm theo báo giá theo đúng quy định đã hướng dẫn trong mẫu 1), file số 3 gửi kèm theo thông báo này.  

       2. Thuyết minh tiềm lực KHCN của tổ chức và cá nhân tuyển chọn - Mẫu 2 (file số 4 gửi kèm theo thông báo này).

       3. Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng kết quả đề tài - Mẫu 3 (file số 5 gửi kèm theo thông báo này).

       4. Cam kết hỗ trợ nguồn kinh phí khác - Mẫu 4 (file số 6 gửi kèm theo thông báo này).

       5. Danh mục đề tài cấp Bộ đặt hàng tuyển chọn năm 2023 kèm theo QĐ 1195 (file số 2 gửi kèm theo thông báo này).

     Hồ sơ tham gia tuyển chọn (gồm 01 bản gốc, 08 bản sao và được đóng thành quyển gồm các tài liệu từ mục 1 đến mục 5) gửi về Phòng KH&CN trước 16g00 ngày 10/5/2022 (Thứ Ba) để Phòng chuyển hồ sơ đến Hội đồng tuyển chọn đề tài và gửi hồ sơ tuyển chọn đề tài về Bộ GD&ĐT đúng thời gian quy định.

 Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ nếu có vướng mắc, CBVC có thể liên hệ với Phòng KH&CN (đ/c Vũ Kế Nghiệp - ĐT: 0967.139.646) để có sự hỗ trợ cần thiết, kịp thời.
  Xin gửi kèm theo email này các tài liệu: Công văn 1824; Danh mục đề tài cấp Bộ năm 2023 đưa ra tuyển chọnMột số văn bản phục vụ xây dựng dự toán kinh phí của đề tài.

File đính kèm:

1. Công văn 1824 - Hướng dẫn tuyển chọn đề tài cấp Bộ 2023

2. Danh mục đề tài cấp Bộ đặt hàng tuyển chọn năm 2023 kèm theo QĐ 1195

3. Mẫu 1 - Thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2023

4. Mẫu 2 - Tiềm lực KHCN của tổ chức và cá nhân tuyển chọn

5. Mẫu 3 -  Xác nhận phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài

6. Mẫu 4 - Bản cam kết hỗ trợ nguồn kinh phí khác 

7. Danh mục và các văn bản phục vụ lập dự toán kinh phí đề tài cấp Bộ 2023

8. Các văn bản phục vụ xây dựng thuyết minh kinh phí thực hiện đề tài cấp Bộ 2023