Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 (đợt 2)

  • 09/12/2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg;

Căn cứ Nghị quyết số 1038/NQ-ĐHNT ngày 16/10/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang,

Trường Đại học Nha Trang thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 (đợt 2) như sau:

1. Nhu cầu bổ nhiệm:

Xét thực trạng đội ngũ Phó Giáo sư của Trường hiện nay, để đáp ứng nhu cầu duy trì các ngành đào tạo Sau đại học, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển các nhóm nghiên cứu theo chiến lược khoa học công nghệ của Trường, nhằm nâng cao năng lực, uy tín của Nhà trường trong định hướng phát triển chung của Nhà nước và của Tỉnh Khánh Hòa;

Trường Đại học Nha Trang cần bổ sung Phó Giáo sư cho năm 2022 (đợt 2) như sau:

TT

Ngành

Chuyên ngành

Số lượng

  1.  

Thủy sản

Khai thác thủy sản; Quản lý thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản

02 PGS

  1.  

Cơ khí – Động lực

Ô tô – Máy kéo; Động cơ đốt trong

01 PGS

  1.  

Kỹ thuật tàu thủy

Kỹ thuật tàu thủy, Cơ khí giao thông

01 PGS

  1.  

Công nghệ thông tin

Các chuyên ngành về Công nghệ thông tin

01 PGS

  1.  

Kế toán

Kế toán, Kiểm toán

01 PGS

 

2. Điều kiện bổ nhiệm:

2.1. Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Trường Đại học Nha Trang.

2.2. Ứng viên đã được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Nhà trường. Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài quy định tại mục này đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động.

3. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm:

3.1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư (Mẫu 15 theo Công văn 32/HĐGSNN ngày 20/5/2021của Chủ tịch HĐGSNN, đính kèm Thông báo này).

3.2. Bản sao Quyết định và Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư, hoặc minh chứng được bổ nhiệm chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có). Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật hoặc đối chiếu với bản chính khi nộp hồ sơ.

3.3. Bản kế hoạch công việc sẽ đảm nhiệm, triển khai theo định hướng chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang, thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học (kế hoạch thực hiện trong 5 năm).

Hồ sơ đăng ký của mỗi ứng viên được bỏ trong 01 túi hồ sơ và nộp tại:

Phòng Tổ chức – Nhân sự, Trường Đại học Nha Trang,

Đia chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258.833969 (liên hệ trong giờ hành chính)

Email: tochuc@ntu.edu.vn

4. Thời hạn nộp hồ sơ:  Trước 17g00 ngày 14 tháng 12 năm 2022.

Tệp thông báo đính kèm

Phụ lục đính kèm