Thông báo xét duyệt đề tài cấp Trường, đề tài Sinh viên đợt 1 năm 2023

  • 06/01/2023

    Triển khai kế hoạch xét duyệt đề tài cấp cơ sở năm 2023, Phòng KHCN xin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo số 03/TB-ĐHNT của Giám hiệu về việc xét duyệt đề tài KHCN cấp Trường và đề tài NCKH của sinh viên đợt 1 năm 2023 (file đính kèm).

    Kính đề nghị Quý Thầy/Cô phổ biến đến toàn thể CBVC và sinh viên trong đơn vị được biết và triển khai xét duyệt đề tài KHCN cấp Trường và đề tài NCKH của sinh viên theo hướng dẫn trong thông báo số 03/TB-ĐHNT. 

   Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, khó khăn xin vui lòng liên hệ với Phòng KHCN (Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó trưởng Phòng KHCN) để có sự hỗ trợ cần thiết, kịp thời.

    Xin gửi kèm theo email này:

     - Thông báo số 03/TB-ĐHNT.

     - QĐ 291 về định mức xây dựng dự toán kinh phí đề tài cấp Trường và đề tài NCKH của Sinh viên; 

     - QĐ 1258 Quy định quản lý đề tài cấp Trường.

     - QĐ 1658 Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên.

     - Biểu mẫu phục vụ xét duyệt  đề tài cấp Trường và đề tài sinh viên đợt 1 năm 2023.