Chuẩn mực hoạt động giảng dạy

1. Cập nhật và công bố đề cương chi tiết học phần, bài giảng, học liệu trên hệ thống NTU E-learning.

2. Chọn phương pháp giảng dạy, hình thức đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần.

3. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện dạy học, công cụ hỗ trợ và nội dung đánh giá.