Search

1. Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (Quyết định | Chứng nhận)

2. Công khai tài chính năm học 2023 - 2024 (dự toán năm 2024 | NSNN quý I)

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2023-2024 (biểu mẫu 19)

4. Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2023-2024  (biểu mẫu 20 | biểu mẫu 20a)

5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Nha Trang năm học 2022-2023 (biểu mẫu 17 | biếu mẫu 18)

6. Công khai các liên kết hợp tác và Đào tạo bồi dưỡng

In nội dung

1. Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (quyết định | Báo cáo tự đánh giá | Minh chứng |Chứng nhận)

2. Công khai tài chính năm học 2023 - 2024 (dự toán 2023 | quyết toán 2022 | tài chính giáo dục 2022)

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2023-2024 (biểu mẫu 19)

4. Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2023-2024 (biểu mẫu 20 | biểu mẫu 20a)

5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Nha Trang năm học 2022-2023 (Biểu mẫu 17 | Biểu mẫu 18)

6. Công khai các liên kết hợp tác (minh chứng) và Đào tạo bồi dưỡng

7. Giấy chứng nhận KDCL CTDT (QTKS | QTKD | KẾ TOÁN | CNTT)

8. Quyết định KDCLGDTL (QTKS | QTKD | KẾ TOÁN | CNTT)

9. Nghị quyết HDKDCLGD (QTKS | QTKD | KẾ TOÁN | CNTT)

 

In nội dung

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Nha Trang năm học 2022-2023 Biểu mẫu 17 | Biểu mẫu 18

2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Nha Trang năm học 2022-2023 Biểu mẫu 19

3. Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Nha Trang năm học 2022-2023 Biểu mẫu 20A | Biểu mẫu 20 | Khác

4.  Công khai tài chính của Trường Đại học Nha Trang năm học 2022-2023 Biểu mẫu 21 | Công khai quyết toán 2021

5. Quyết định ban hành định mức sử dụng máy móc thiết bị năm 2023 Chi tiết

6. Quyết định ban hành định mức sử dụng máy móc thiết bị năm 2021 Chi tiết

In nội dung

1. Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 17)

2. Chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 18)

3. Thông tin tuyển sinh, ngành nghề và chỉ tiêu tuyển sinh

4. Chương trình đào tạo, đề cương học phần, đề cương chi tiết học phần:

a) Chương trình đào tạo: Tiến sĩ | Thạc sĩ | Đại học, Cao đẳng

b) Đề cương học phần

5. Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

6. Giáo trình, tài liệu tham khảo

7. Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của người họcĐồ án, khóa luận | Luận văn, luận án

8. Quyết định ban hành mẫu văn bằng của Trường Đại học Nha Trang | Tra cứu văn bằng

9. Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp: Năm 2018 - 2019 |Năm 2019-2020 | Năm 2020-2021

10. Các hoạt động NCKH, CGCN, sản xuất thử và tư vấn

11. Đề tài, dự án

12. Danh mục hội nghị, hội thảo khoa học do Trường tổ chức

13. Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo:     

a) Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

- Báo cáo tự đánh giá: Lần 1 (2006) | Lần 2 (giai đoạn 2007-2009) | Lần 3 (giai đoạn 2009-2012) | Lần 4 (giai đoạn 2013-2017) Danh mục minh chứng.

Kết quả đánh giá ngoài lần 2 (11/2017) | Nghị quyết và kiến nghị của Hội đồng KĐCLGD | Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận KĐCLGD cấp cơ sở giáo dục cho Trường ĐHNT | Giấy chứng nhận KĐCL cơ sở giáo dục.

b) Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kế hoạch kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học, giai đoạn 2021 - 2025.

* Báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ đại học: Ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản - Danh mục minh chứng  | Ngành Kỹ thuật tàu thủy - Danh mục minh chứngNgành Nuôi trồng thủy sản - Danh mục minh chứng  | Ngành Công nghệ sinh học - Danh mục minh chứng | Ngành Quản trị Kinh doanh  - Danh mục minh chứng |  Ngành Quản trị Khách  sạn  - Danh mục minh chứngNgành Kế toán - Danh mục minh chứng | Ngành Công nghệ Thông tin - Danh mục minh chứng

* Kết quả kiểm định chất lượng CTĐT trình độ đại học: 

- Nghị quyết và khuyến nghị của Hội đồng KĐCLGD: Ngành Kỹ thuật tàu thủy | Ngành Công nghệ chế biến thủy sản.

- Nghị quyết và khuyến nghị của Hội đồng KĐCLGD: Ngành Nuôi trồng thủy sản | Ngành Công nghệ Sinh học

- Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận KĐCL giáo dục: Ngành Kỹ thuật tàu thủy | Ngành Công nghệ chế biến thủy sản.

- Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận KĐCL giáo dục: Ngành Nuôi trồng thủy sản | Ngành Công nghệ Sinh học

- Giấy chứng nhận KĐCL CTĐT: Ngành Kỹ thuật tàu thủy | Ngành Công nghệ chế biến thủy sản.

- Giấy chứng nhận KĐCL CTĐT: Ngành Nuôi trồng thủy sản | Ngành Công nghệ Sinh học

In nội dung

1. Công khai thông tin cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19)

2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên (Biểu mẫu 20)

3. Sơ lược lý lịch của giảng viên

4. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC giai đoạn 2021-2023

In nội dung