Search

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

  • Địa chỉ: Tầng 1, Khu nhà Hiệu bộ
  • Điện thoại: 0258.2221900
  • Fax: 0258.3831147
  • Email: ctsv@ntu.edu.vn
  • Website: https://phongctsv.ntu.edu.vn
 
CHỨC NĂNG VÀ TRÁCH NHIỆM
Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng đặt hàng, kiểm soát và triển khai các hoạt động thuộc các lĩnh vực sau:
1. Quản lý hồ sơ học sinh.
2. Đưa ra các chính sách / quyền lợi cho sinh viên.
3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển sinh viên (từ khoa này sang khoa khác hoặc chuyển sang trường đại học khác).
4. Theo dõi tình hình học sinh ngoại trú, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh ngoại trú.
 
TRƯỞNG PHÒNG
Ông Tống Văn Toàn, ThS.
  • ĐT: + 84.258.2221900
  • Email: toantv@ntu.edu.vn
 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:
Ông Ngô Văn An, TS.
  • ĐT: + 84.258.2221900
  • Email: annv@ntu.edu.vn

Sinh viên

Các đơn vị hỗ trợ

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Trường Đại học Nha Trang coi Công tác sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Lãnh đạo Trường rất quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, NCKH, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, luyện tập TDTT, VH-VN và các hoạt động xã hội.
Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp trường Đại học Nha Trang được thành lập theo quyết định số 1126/ QĐ-ĐHNT ngày 03/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang trên cơ sở nâng cấp Tổ Tư vấn & Hỗ trợ Sinh viên thuộc Phòng Công tác Sinh viên. Ngày 07/02/2018 Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên theo Quyết định số 104 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang
Học tập và việc làm

Học tập và việc làm

Phần mềm hỗ trợ sinh viên học tập của trường Đại học Nha Trang gồm Elearning, Phần mềm quản lý đào tạo
Giáo dục trực tuyến Elearning

Giáo dục trực tuyến Elearning

Giáo dục trực tuyến Elearning trường Đại học Nha Trang

Phòng - Đơn vị đào tạo