Phòng Đào tạo Sau đại học

CHỨC NĂNG VÀ TRÁCH NHIỆM

Khoa Sau đại học có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, gọi tắt là đào tạo sau đại học.
 

1. Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo sau đại học.

2. Phát triển các chương trình sau đại học.

3. Tổ chức xúc tiến và tuyển sinh nghiên cứu sinh.

4. Tổ chức đào tạo sau đại học.

5. Tổ chức liên kết đào tạo và hợp tác đào tạo sau đại học.

6. Quản lý hồ sơ của nghiên cứu sinh

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: Ông Đặng Xuân Phương, TS.
ĐT: + 84.258.2220767
Email: phuongdx@ntu.edu.vn
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ