Search

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Theo đề nghị của Phòng Tổ chức - Nhân sự tại Tờ trình số 193/TTr-TCNS ngày 05/12/2023 về việc đề xuất nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023,

Trường Đại học Nha Trang thông báo nhu cầu, đối tượng, trình tự, thủ tục bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 như sau:

  1. Nhu cầu bổ nhiệm

Trường Đại học Nha Trang cần bổ sung giáo sư, phó giáo sư cho năm 2023 như sau:

TT

Ngành

Số lượng

Giáo sư

Phó Giáo sư

1

Công nghệ Thực phẩm

01

 

2

Thủy sản

 

03

3

Cơ khí

 

01

4

Giao thông vận tải

 

02

5

Công nghệ Thông tin

 

01

6

Kế toán

 

01

7

Kỹ thuật điện

 

01

8

Kỹ thuật Xây dựng

 

01

9

Tài chính - Ngân hàng

 

01

 

  1. Điều kiện bổ nhiệm và hồ sơ đăng ký bổ nhiệm

Thực hiện theo Quyết định số 495/QĐ-ĐHNT ngày 05/5/2023 ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường Đại học Nha Trang, cụ thể như sau:

2.1. Điều kiện bổ nhiệm

a) Giảng viên đang giảng dạy tại Trường Đại học Nha Trang (gọi chung là giảng viên cơ hữu) đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

b) Ứng viên ở các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư có nguyện vọng trở thành giảng viên cơ hữu của Nhà trường.

c) Ứng viên đã được cơ sở đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Nhà trường. Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài quy định tại khoản này đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động.

d) Ứng viên thuộc mục b, mục c phải được tuyển dụng để trở thành giảng viên cơ hữu của Trường và có cam kết làm việc tại Trường tối thiểu 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

2.2. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm

a) Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Mẫu số 03 QĐ số 495/QĐ-ĐHNT ngày 05/5/2023, đính kèm Thông báo này).

b) Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

c) Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư.

d) Minh chứng được bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).

(Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật hoặc đối chiếu với bản chính khi nộp hồ sơ).

đ) Bản dự kiến kế hoạch công tác trong thời gian được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Mẫu số 04 ban hành kèm theo số 495/QĐ-ĐHNT ngày 05/5/2023, đính kèm Thông báo này).

Hồ sơ đăng ký của mỗi ứng viên được bỏ trong 01 túi hồ sơ và nộp tại:

Phòng Tổ chức – Nhân sự, Trường Đại học Nha Trang,

Đia chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258.833969 (liên hệ trong giờ hành chính)

Email: tochuc@ntu.edu.vn

  1. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17g00 ngày 14 tháng 12 năm 2023.

♦ Xem chi tiết thông báo tại đây

♦ Mẫu số 03: Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh

♦ Mẫu số 04: Bản dự kiến kế hoạch công tác trong thời gian được  bổ nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư

  • Chia sẻ