Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH năm học 2022-2023

  • 09/12/2022

Phòng Khoa học và Công nghệ kính gửi đến quý thầy/cô  "Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2022 - 2023"

1. Mục đích

     Tập hợp được đông đảo sinh viên say mê NCKH, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với một số hình thức hoạt động KH phù hợp. Qua Hội nghị, sinh viên có điều kiện phát huy khả năng nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng học tập.

     Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia NCKH và phát triển công nghệ, ứng dụng và giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong trường.

     Hội nghị được tổ chức sẽ là hoạt động thiết thực trong việc mở rộng phong trào, động viên, khích lệ sinh viên và cán bộ, giáo viên tham gia tích cực hơn nữa trong hoạt động NCKH.

2. Các mốc thời gian

     - Thời gian nộp hồ sơ tham gia: Từ ngày 15/12/2022 đến 17 giờ 00 ngày 14/04/2023

     - Tổ chức đánh giá đề tài và xét giải vòng sơ khảo: trước ngày 30/04/2023

     - Tổ chức Hội nghị và trao thưởng: ngày 18/05/2023

Chi tiết về thể lệ và hồ sơ được gửi kèm theo thông báo này.

File đính kèm:

1. Thông báo

2. Thể lệ tham gia