Search

Công tác xét Giáo sư, phó Giáo sư trường Đại học Nha Trang

- Tải mẫu ghi tên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 tại đây.

- Tải mẫu Bản đăng ký xét duyệt công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 tại đây.

- Xem Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại đây.

Năm 2023
 
1. Danh sách ứng viên đăng ký xét đề nghị  công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023
 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Cơ quan công tác

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành đăng ký xét

Chi tiết

1

Trang Sĩ Trung

1971

Trường ĐH Nha Trang

GS

- Ngành: CN Thực phẩm
- Chuyên Ngành: CN Chế biến Thủy sản

Chi tiết

2

Dương Đình Hảo

1986

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Cơ khí động lực
- Chuyên Ngành: Cơ khí Thủy sản

Chi tiết

3

Phạm Đức Hùng

1979

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Thủy sản
- Chuyên ngành: Nuôi trồng Thủy sản

Chi tiết

4

Trần Quang Huy

1982

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Giao thông vận tải
- Chuyên ngành: Xây dựng cầu 

Chi tiết

5

Nguyễn Trọng Lương

1980

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Thủy sản
- Chuyên ngành: Kỹ thuật Khai thác Thủy sản

Chi tiết

6

Nguyễn Văn Thuần

1980

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Giao thông vận tải
- Chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện vận tải ô tô

Chi tiết

7

Tô Văn Phương

1985

Trường ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Thủy sản

- Chuyên ngành: Kỹ thuật khai thác thủy sản

Chi tiết

 
2. Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2023
 

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Ghi chú

12/5/2023

Phòng họp Ban Giám hiệu

Phiên họp thứ nhất:

- Giới thiệu HĐ GSCS năm 2023

- Giới thiệu nguyên tắc làm việc của HĐ GSCS; quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký HĐ và ủy viên trong Hội đồng GSCS.

- Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký HĐ.

- Thảo luận và thống nhất lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2023.

- Giới thiệu số lượng ứng viên nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2023.

- Chủ tịch Hội đồng phân công công việc cho các thành viên Hội đồng theo khoản 2 Điều 12  Quyết định 37/2018/QĐ-TTg.

 

13/7/2023

Phòng họp số 2

Đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ chuyên môn và tiếng Anh giao tiếp của các ứng viên.

 

24/7/2023

Phòng họp số 2

Phiên họp thứ hai:

- Hội đồng nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của các ứng viên.

- Hội đồng trao đổi, thảo luận các hồ sơ đăng ký xét đạt công nhận chức danh GS/PGS.

- Căn cứ kết quả thẩm định, HĐ GSCS quyết định danh sách ứng viên đủ điều kiện trình bày báo cáo khoa học tổng quan.

- Hội đồng nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan; trao đổi, thảo luận về nội dung trình bày của các ứng viên.

- Bỏ phiếu tín nhiệm xác định danh sách ứng viên đủ điều kiện để đề nghị HĐ GS Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS.

- HĐ thông qua biên bản họp phiên thứ hai, thông qua báo cáo kết quả công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS.

- Phân công thực hiện một số thủ tục còn lại như: công khai kết quả xét tại HĐ GSCS trên trang thông tin điện tử của Trường, gửi báo cáo và nộp hồ sơ về Văn phòng HĐ GS Nhà nước,…

 

 

Thông tin liên hệ HĐ Giáo sư cơ sở Trường ĐH Nha Trang:

1) PGS.TS. Đặng Xuân Phương (Thư ký HĐ GSCS – Trường ĐH Nha Trang), ĐT:0905185469, Email: phuongdx@ntu.edu.vn

2) PGS.TS. Nguyễn Thế Hân (UV HĐ GSCS, Phó trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự, Trường ĐH Nha Trang), ĐT: 0975964605, Email: hannt@ntu.edu.vn