Công khai các cam kết Đào tạo - Tài chính

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Nha Trang năm học 2022-2023 Biểu mẫu 17 | Biểu mẫu 18

2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Nha Trang năm học 2022-2023 Biểu mẫu 19

3. Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Nha Trang năm học 2022-2023 Biểu mẫu 20A | Biểu mẫu 20 | Khác

4.  Công khai tài chính của Trường Đại học Nha Trang năm học 2022-2023 Biểu mẫu 21